Våra verksamhetsområden

Offentlig försvarare


Om du misstänks för ett brott kan du ha rätt till en försvarsadvokat genom statens försorg. Försvarsadvokaten kallas för offentlig försvarare. Om du vill ha en offentlig försvarare ska du meddela polis eller åklagare vilken advokat du önskar. Därefter beslutar domstolen om du ska få en offentlig försvarare. Det kostar inget att ha en offentlig försvarare, så länge du inte blir dömd. Om du blir dömd kan du behöva betala i efterhand beroende på hur hög inkomst du har. Om du vill skaffa en egen advokat, en privat försvarare, måste du själv betala för advokatens arbete.

Särskild företrädare


Om en vårdnadshavare misstänks för brott mot ett barn kan barnet få en så kallad särskild företrädare som ska tillvarata barnets rätt under rättsprocessen. Den särskilde företrädaren har rätt att besluta om olika åtgärder utan vårdnadshavarnas godkännande. Det kan till exempel gälla beslut om läkarundersökning, förhör eller krav på skadestånd. 2021 infördes en lagändring som innebär att det numera ingår i företrädarens uppdrag driva in skadestånd för den unges räkning. Lagen innehåller dock vissa problem vilket Sveriges advokatsamfund uppmärksammat lagstiftaren på. 


Extern utredning

Vi åtar oss granskningsuppdrag på uppdrag av företag, privatpersoner och myndigheter. Det kan exempelvis handla om att för ett företags räkning under diskreta former utreda interna påstådda missförhållanden. I andra fall kan det handla om att granska om jäv eller annat fel i samband med kommunal eller statlig handläggning och beslutsfattande. Det kan också röra misstänkta jävsförhållanden i domstol. Exempelvis i fall där en domare gjort inlägg på sociala media eller på annat sätt agerat på ett sätt som innebär att rätten till en rättvis och opartisk rättegång kan ifrågasättas. Det handlar i sådana fall ofta om nämndemän som utses av de politiska partierna och som till skillnad från juristdomare saknar juridisk skolning. Byrån åtar sig även uppdrag som boutredningsman för dödsbon där arvingarna inte kommer överens om hur tillgångarna ska fördelas.


Målsägandebiträde


Den som blivit utsatt för brott kan ha rätt till ett målsägandebiträde, en advokat eller annan jurist, som har som uppgift ge stöd under brottmålsprocessen och tillvarata brottsoffrets rättigheter och intressen. Det gäller exempelvis vissa allvarligare brott som misshandel, sexualbrott och  fridskränkning. I ett målsägandebiträdes uppdrag ingår även att begära skadestånd av den som begått brottet. Som brottsoffer har du rätt att önska vilken advokat eller jurist du vill ska vara ditt målsägandebiträde. Kostnaden för målsägandebiträdet betalas av staten.


Resning


Vi åtar oss i vissa fall uppdrag i resningsärenden i brottmål. Det innebär att utreda förutsättningarna att få en dom som vunnit laga kraft ändrad. Det krävs i regel ny bevisning eller att något allvarligt fel begåtts under rättegången. För det fall vi kommer fram till att det finns skäl att begära resning kan vi på uppdrag av klienten upprätta en ansökan som sedan ges sin till domstolen. Det är väldigt få resningsansökningar som beviljas ny prövning vilket återkommande kritiseras av försvarsadvokater och rättsvetare m.fl. Forskning pekar tyvärr på att avsevärt fler döms felaktigt än det lilla antal som varje år beviljas resning.